ประวัติ ตะวันออกคอนกรีต

บริษัท ตะวันออกคอนกรีต และวัสดุภัณฑ์ จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2530 ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 64/74 หมู่ 4 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่รวม 44 ไร่ ดำเนินกิจการโดยเป็นผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างประเภทต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้า โดยเริ่มจากการเป็นผู้ผลิตคอนกรีตบล็อคประเภทรับน้ำหนัก ( HOLLOW LOAD – BEARING CONCRETE MASONSRY UNIT ) และประเภทไม่รับน้ำหนัก ( HOLLOW NON - LOAD – BEARING CONCRETE MASONSRY UNIT ) จนได้รับ มอก. 57-2530 และ มอก. 58-2530

พ.ศ. 2532 ได้ขยายการผลิตโดยเป็นผู้ผลิตท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดท่อกลม ( REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE ) หลังจากนั้นได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ปี พ.ศ. 2538 ได้เพิ่มกำลังการผลิตให้มากขึ้น และได้ผลิตรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ( REINFORCEMENT CONCRETE GUTTER ) ฝารางน้ำ ( CONCRETE COVER PLATE FOR GUTTER ) ขอบคันหินคอนกรีต ( CUBE ) ขนาดต่างๆ และได้ผลิตท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดท่อเหลี่ยมประเภทใต้ทางเท้า มอก. 1164-2536 ( PRECAST BOX CULVERT TIS. 1164-2536 UNDER SIDEWALK ) ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดท่อเหลี่ยม ประเภทใต้ผิวการจราจร มอก. 1166-2536 ( PRECAST BOX CULVERT TIS. 1166-2536 ) พร้อมทั้งผลิตบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดท่อเหลี่ยม ขนาดต่างๆ ผลิตแผงคอนกรีตกั้นกลาง-กั้นข้างถนน ( BERRIER TYPE -1, TYPE – 2 ) เป็นต้น

Our Customers

Think about Concrete, Think about E-CON