กั้นกลาง

Barrier

กั้นกลาง

กั้นกลางจราจร มี 2 ประเภท

  1. ชนิดริมถนน - ฐานแผ่ด้านเดียว (Type 1)
    ใช้สำหรับบริเวณริมถนน
    ขนาดฐานล่าง 0.45 ม. สูง 0.813 ม. ยาวท่อนละ 2.00 ม.
  2. ชนิดกลางถนน - ฐานแผ่สองด้าน (Type 2)
    ใช้สำหรับบริเวณกลางถนน เพื่อใช้แบ่งช่องจราจรที่สวนทางกัน
    ขนาดฐานล่าง 0.61 ม. สูง 0.813 ม. ยาวท่อนละ 2.00 ม.

Think about Concrete, Think about E-CON